Razvoj škole

Jezični koncept DISZ-a

Školu pohađaju učenici iz cijelog svijeta s različitim kulturnim i jezičnim podrijetlom i vještinama. To je izazov i obogaćenje. Njemačka međunarodna škola u Zagrebu (DISZ) jedinstvena je škola. 

Uključuje dječji vrtić s predškolom, osnovnu školu i srednju školu koja nudi maturu programa Hauptschule i Realschule te njemačku međunarodnu maturu (DIA). DISZ trenutno pohađa 50% učenika kojima je njemački prvi jezik i oko 50% učenika kojima je njemački drugi jezik. Odgajatelji i nastavnici moraju uzeti u obzir da je udio djece kojima je materinski jezik njemački u vrtiću i osnovnoj školi manji nego u srednjoj školi.

Naš je cilj njemačka međunarodna matura (DIA).  S tim se ciljem podučava prema nastavnom planu i programu koji je odobrila Konferencija ministara obrazovanja u Saveznoj Republici Njemačkoj.  

Navigation