Naknade

pravilnik o naknadama je važeći od 01.09.2022.

Čl. 1. Preambula

Upravni odbor Njemačke školske udruge (dalje u tekstu: NjMŠuZ) stavlja na snagu ovaj Pravilnik o naknadama prema odluci Uprave od 15. 2. 2022.

Čl. 2. Trajanje školske godine

Školska godina obuhvaća razdoblje od 1. 9. u godini do 31. 8. sljedeće godine. Drugo polugodište u pravilu započinje 1. 2. svake godine.

Čl. 3. Upisnina za prvi upis

a. NjMŠuZ je otvorena za djecu, učenice i učenike svih nacionalnosti. Upis djeteta, a time i dozvola za sudjelovanje u nastavi, slijedi nakon provjere i pisane potvrde ravnateljstva škole ako su ispunjeni uvjeti za upis.

b. Pri svakom novom upisu u vrtić i školu plaća se jednokratna, nepovratna upisnina u iznosu od 4.500 HRK (597,25 EUR) koja dospijeva unutar dva tjedna od pisane potvrde ravnateljstva
škole. Ukoliko upisnina nije uplaćena do zadanog roka, prijava nema učinak. Ravnateljstvo škole nije dužno poslati pisani podsjetnik.

c. Upisnina prema čl. 3. st. 1. mora se platiti u punom iznosu i ne može se uračunati u
godišnju naknadu za pohađanja vrtića ili škole.

d. Upisnina mora biti podmirena u punom iznosu bez obzira na osobne okolnosti i vrijeme pristupanja djeteta, i/ili učenika/učenice. Ukoliko ne dođe do pohađanja škole, uplaćen iznos upisnine se ne vraća.

Čl. 4. Godišnje naknade i troškovi za dodatnu popodnevnu ponudu u školi

a. Plaćanjem godišnje naknade stječe se pravo na pohađanje vrtića i škole u tekućoj školskoj godini prema čl. 2., a istu je potrebno podmiriti prema dolje navedenim uvjetima, uplatom na sljedeći bankovni račun:

Vlasnik računa: Njemačka školska udruga
IBAN: HR5024070001100622166 / SWIFT (BIC): OTPVHR2X

b. Godišnja naknada iznosi:

Vrtić i predškola:
Vrtić pon-pet 07.30-17.00 | 25.300 HRK (3.357,89 EUR)
Predškola pon-pet 07.30-17.00 | 31.000 HRK (4.114,41 EUR)

Osnovna škola, od 1. do 4. razreda | 45.100 HRK (5.985,80 EUR)
Osnovna škola, od 1. do 4. razreda pon-čet od 08:00-15:00, pet 08:00-13:00
uz nastavu uključuje od pon-čet u sklopu cjelokupne nastave i pomoć pri pisanju
domaćih zadaća; satovi Team Teachinga za poticanje govorno-jezičnog razvoja i od 14:00-15:00
sati „aktivno opuštanje“; sudjelovanje u „aktivnom opuštanju“ nije obavezno

Viši razredi škole/gimnazija, od 5. do 12. razreda | 46.200 HRK (6.131,79 EUR)

od 5. do 12. razreda (prema rasporedu sati)

c. Godišnja naknada sadrži i pogonske troškove škole koji nastaju u vrijeme bez održavanja nastave (zakupnina, plaće, režijski troškovi, osiguranja, i sl.).

d. U godišnjoj naknadi nisu uključeni troškovi za udžbenike, radne bilježnice i vježbenice (materijali), razredne ekskurzije, pojedine tečajeve u dobrovoljnom popodnevnom programu i/ili druge školske projekte. Za narudžbu školskih knjiga, radnih bilježnica i vježbenica (materijala) za sljedeću školsku godinu skrbnicima se stavlja na raspolaganje eksterna web stranica sa svim potrebnim materijalima za svaki razred za izravnu narudžbu i plaćanje.

e. Ručak je organiziran preko vanjskog dobavljača i zasebno se plaća izravno njemu.

f. Škola od pon-čet popodne do 17.00 sati i petkom do 15.00 sati nudi dodatne popodnevne aktivnosti. Troškovi iznose:

Za sve razrede (razredi 1-12)

Radne skupine
prema zajedničkoj Eurocampus ponudi koja je na godišnjoj razini dogovorena između NjMŠuZ-a i EFIZ -a
750 HRK (99,54 EUR) po satu radne skupine po školskoj godini

Za osnovnu školu (razredi 1-4):
Radionica (slobodna igra) po jedinici (60 min) po školskoj godini
od pon-čet 15.00 do 17.00 sati i pet 13:00 do 15:00
500 HRK (66,36 EUR) za svaki započeti sat

g. Prijava za ovu dodatnu ponudu vrši se početkom školske godine te je obvezujuća.
Godišnji iznos za istu plaća se unaprijed prilikom upisa. Povrat sredstava neće se vršiti.

h. U slučaju vremenske praznine između završetka školske nastave i početka radne
skupine, djeca će biti pod nadzorom do početka radne skupine. Ovim nastaju troškovi koji su analogni troškovima radionice.

i. Troškovi za eventualne radne skupine vanjskih ponuđača istima se plaćaju zasebno i izravno prema njihovim uvjetima.

j. U slučaju pristupanja vrtiću ili školi tijekom tekuće školske godine, školarina se, kao i troškovi za popodnevnu ponudu u školi, ukoliko je dijete upisano u istu, obračunava po započetom mjesecu.

Čl. 5. Prilagodba zbog stope inflacije

Prilagodba godišnjih naknada vrši se na godišnjoj razini, u pravilu uzevši u obzir stopu inflacije utvrđenu od Državnog zavod za statistiku (www.dzs.hr) u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, tj. druge bitne izmijenjene okvirne uvjete relevantne za rad škole. Prilagođene godišnje naknade objavljuju se najkasnije 31. 3. u godini za sljedeću školsku godinu, a po prvi put 31.3.2023. za školsku godinu 2023./24.

Čl. 6. Smanjenje naknade zbog potrebitosti

a. Načelno ne postoji pravo ili pravo na zahtjev za odobrenje popusta na školarinu. Uprava zadržava pravo odbiti zahtjev za smanjenje školarine bez obrazloženja i kod dokazane potrebe za popustom.

b. Donošenje odluke o odobrenju popusta u isključivoj je nadležnosti Uprave školske udruge na temelju članka 19 (2) 11 Statuta Njemačke školske udruge, pri čemu dolje navedeni kriteriji predstavljaju neobvezujuće smjernice za Uprave.

„Zahtjev za popust na školarinu“ dostupan je u administraciji i tajništvu NjMŠuZ-a te se mora predati u tajništvu NjMŠuZ-a do 31. svibnja za sljedeću školsku godinu, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom. Zakašnjele zahtjeve uzet će se u obzir samo u iznimnim slučajevima uz priložen dokaz o izvanrednim okolnostima.

Odluka o zahtjevu slijedi najkasnije do 30. lipnja tekuće školske godine i priopćit će se podnositeljima zahtjeva pisano preko e-pošte bez daljnjeg obrazloženja. Sa svim zahtjevima postupat će se povjerljivo.

c. Zbroj svih odobrenih popusta ne smije prijeći 5% ukupnog iznosa prihoda od školarine NjMŠuZ-a budžetiran za dotičnu školsku godinu.

d. Odobrenja smanjenja godišnje naknade odnosi se na samo jednu školsku godinu te ne predstavlja obvezujuće pravo na popust za sljedeću godinu. Za svaku sljedeću školsku godinu nužno je ponovno podnijeti zahtjev.

e. Za upisnine i druge dodatne troškove (npr. poslijepodnevni boravak, radionica, radne skupine) ne odobrava se nikakav popust.

f. U slučaju uplaćivanja izravno ili neizravno preko tvrtke, nije moguće zatražiti popust.

g. Ako u godini odobrenog popusta dođe do financijskih promjena kod podnositelja zahtjeva, isti je dužan o tome odmah i bez odgode obavijestiti Upravni odbor preko blagajnika/rizničara; mogućnost popusta će se tada ponovno procijeniti s obzirom na novonastale okolnosti.

h. Popust se ostvaruje ponajprije kao odgoda naplate, a na kraju školske godine naplata se ukida, ako su svi uvjeti navedeni u zahtjevu ostali nepromijenjeni. Ukoliko to nije slučaj, privremena odgoda plaćanja školarine dospijeva na kraju školske godine.

i. Ako se popust odobri na temelju dokazano lažnih navoda, slijede odgovarajuća dodatna potraživanja kao i kaznena prijava.

j. Polazna točka za neobvezujuću procjenu moguće potrebitosti načelno je godišnji neto dohodak obitelji. U tu svrhu moraju biti prikazani i dokazani svi prihodi u obiteljskom kućanstvu.

Potrebni dokazi:

 •  dohodci obaju zakonskih skrbnika,
 •  dohodci u tuzemstvu i inozemstvu,
 • dohodci iz samostalnog i nesamostalnog rada
 • prihodi iz poduzetničke djelatnosti,
 • prihodi od iznajmljivanja i davanja u zakup,
 • kapital, prihod od kamata,
 • novčane pogodnosti (npr. subvencija za troškove najma, službeno vozilo, naknada za život u inozemstvu)
 • ostali prihodi (npr. premije, prihodi od licence),
 • alimentacije, dječji doplatak, mirovina za siročad, nasljedstvo
 

Dokazi se moraju uručiti u obliku potvrde i/ili izjave (npr. tuzemno i inozemno porezno
rješenje, platna lista, potvrde poslodavca, ugovori o najmu)

Pored neto godišnjeg dohotka u obzir se uzima i obiteljska imovina, pogotovo:

 • nekretnine u zemlji i inozemstvu – i ostala imovina
 • tuzemni i inozemni bankovni depoziti, depoziti, dionice, ostali vrijednosni papiri
 • udjeli u poduzećima u zemlji i inozemstvu,
 • i sl.
 

Iz tog razloga se može zatražiti uvid u bankovne izvode u zemlji i inozemstvu kao i uvid u druge dokumente te davanje izjave o imovinskom stanju.

Ako se ne dostavi nikakav ili samo nedovoljan dokaz, smanjenje neće biti uzet u obzir.

Čl. 7. Smanjenja

a. Za dugogodišnje pohađanja NjMŠuZ-a, godišnja naknada se smanjuje kako slijedi:

 • 5% popusta vjernosti od 5. godine pripadnosti NjMŠuZ-u
 • 10% popusta vjernosti od 9. godine pripadnosti NjMŠuZ-u
 • 15% popusta vjernosti od 13. godine pripadnosti NjMŠuZ-u


Izračun obuhvaća vrtić, predškolu, osnovu školu i više razrede škole (gimnazija). Popust na vjernost primjenjuje se samo na školarinu.

b. U slučajevima obitelji s više djece, koja su upisana u NjMŠuZ, godišnja naknada se
smanjuje za 2. dijete za 10% po djetetu. Popust za upis više djece primjenjuje se samo na školarinu. Za vrtić i predškolu se ne odobravaju smanjenja.

c. Odluka iz čl. 5. f primjenjuje se na čl. 6.

Čl. 8. Modaliteti plaćanja

a. Godišnja naknada mora se platiti na račun školske Udruge unaprijed do dana 30. 9. ili u 5 rata (pri čemu je dospijeće za svaku ratu navedeno na računu). Uplatitelj do 25. 9. mora obavijestiti NjMŠuZ o tome hoće li godišnju naknadu platiti unaprijed ili u 5 rata.

b. Plaćanja u ratama dospijevaju na naplatu u sljedećim terminima:

1. rata do dana 30.9.
2. rata do dana 30.11.
3. rata do dana 30.1.
4. rata do dana 30.3.
5. rata do dana 30.5.

c. Individualizirano plaćanje u ratama nije moguće.

d. U slučaju napuštanja NjMŠuZ-a tijekom tekuće školske godine, godišnja naknada se mora u potpunosti platiti za započeto školsko polugodište. Za iznimke je potrebna odluka Upravnog odbora.

e. Ukoliko učenik samo privremeno napusti školu (npr. razmjena učenika, kratkotrajno pohađanje neke druge škole – uključujući inozemstvo), školarina se mora plaćati neprekidno. Za iznimke je potrebna odluka Upravnog odbora.

f. Zahtjev za plaćanje, uključujući račun, šalje se e-mailom, prema ovdje navedenim
utvrđenim rokovima. Zakonski zastupnici su odgovorni za pravovremeno obavještavanje administracije o bilo kakvoj promjeni e-mail adrese u svrhu osiguranja dostave zahtjeva za plaćanje.

Čl. 9. Kašnjenje s plaćanjem

a. U slučaju da godišnje naknade i/ili troškovi za dodatnu popodnevnu ponudu u školi ne budu podmireni do zadanog roka tijekom tekuće školske godine, uključujući rokove plaćanja  na rate, dolazi do prve opomene s obzirom na nepodmirene iznose. Ako se iznosi po opomeni uz zatezne kamate (obračunate primjenom hrvatskog pravilnika o utvrđivanju  kamatnih stopa) ne podmire unatoč dviju opomena, postupak se prosljeđuje odvjetniku ili  agenciji za naplatu potraživanja. Troškove agencije za naplatu potraživanja i/ili odvjetnika  snosi ugovorni zakonski zastupnik. 

b. Ulazna plaćanja podmiruju razmjerno uvijek najstarije postojeće dugove. 

c. NjMŠuZ zadržava pravo da obračunate zatezne kamate (obračunate primjenom hrvatskog pravilnika o utvrđivanju kamatnih stopa) zatraži i nakon primitka zakašnjelo plaćene  školarine.

d. U slučaju da se sva plaćanja školarine i/ili troškova za popodnevne ponude u školi ne  podmire do 31. 7. dotične školske godine, NjMŠuZ zadržava pravo na jednostrano pravo  otkazivanja školskog ugovora bez otkaznog roka. Istovremeno je NjMŠuZ ovlašten odmah  ukinuti ugovorom utvrđene usluge, ukoliko unutar tjedan dana od datuma dospijeća prema  čl. 7. ne utvrdi podmirivanje cjelokupnog iznosa dugovanja na bankovnom računu NjMŠuZ.  NjMŠuZ je ovlašten zadržati svjedodžbe i druga izvješća o postignuću u slučaju postojećih  zaostalih plaćanja.

Čl. 10. Povrat novca

a. Eventualni povrat novca biti će izvršen isključivo na onaj bankovni račun s kojeg je plaćanje izvršeno. 

b. U slučaju nastanka izvanrednih okolnosti (viša sila) kao primjerice elementarne nepogode,  rat, pandemije/epidemije, NjMŠuZ će svoju obvezu školovanja i skrbi o djetetu/učeniku ili  učenice odmah pokušati osigurati na drugi način, kao npr. putem online nastave ili sati za  rješavanje zadataka. 

Školovanje na drugačiji način priznaje se kao jednakovrijedno ispunjavanje ugovornih  obveza. Zakonski zastupnici uvažavaju da potpuni ili djelomični prestanak rada škole ili  vrtića iz razloga za koji NjMŠuZ nije odgovoran nema utjecaja na visinu ugovorene godišnje  naknade, neovisno o tome koliko dugo ovaj prekid rada traje. Roditelji/zakonski zastupnici unaprijed se odriču prava pozivanja na promijenjene okolnosti, odnosno prava na smanjenje  ili povrat naknade na temelju nastupanja izvanrednih okolnosti za koje NjMŠuZ nije  odgovoran, kao primjerice pandemija/epidemija, druge izvanredne okolnosti, koje utječu na  ljudsko zdravlje, a koje su uzrok djelomičnog ili potpunog prekida rada škole i vrtića.

Čl. 11. Ispis iz NjMŠuZ

a. Ispisi iz NjMŠuZ mogu se izvršiti krajem polugodišta, tj. školske godine. 

Ispis na polugodištu mora pisano biti predan ravnateljstvu škole najkasnije mjesec dana prije  zadnjeg dana pohađanja škole u dotičnom polugodištu, dok ispisi na kraju školske godine  moraju pismeno biti predani najkasnije mjesec dana prije početka ljetnih praznika. Kod  prijevremenog napuštanja škole tijekom dotičnog polugodišta uvijek se moraju podmiriti  troškovi za cijelo polugodište. Privremeni ispis za posljedicu nema smanjenja troškova.

b. Upis na dobrovoljnu popodnevnu ponudu u školi obvezujući je za cijelu školsku godinu. Samo u opravdanim iznimnim slučajevima (npr. preseljenje) moguće je odlukom Upravnog  odbora izvršiti razmjernu naknadu troškova. Ispis se mora pismeno najaviti ravnateljstvu  škole. 

Čl. 12. Izmjena Pravilnika o naknadama

Pravilnik o naknadama vrijedi sve dok u slučaju potrebe ne bude izmijenjen odlukom  Upravnog odbora.

*fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK