Srdačno pozivamo Vas i Vaše dijete na naš Dan otvorenih vrata u dječjem vrtiću i školi, 21.03.2024. od 17:00 sati!

Naknade

pravilnik o naknadama je važeći od 01.09.2024.

Čl. 1. Preambula

Upravni odbor Njemačke školske udruge (dalje u tekstu: NjMŠuZ) stavlja na snagu ovaj Pravilnik o naknadama prema odluci Uprave od 12. 2. 2024.

Čl. 2. Trajanje školske godine

Školska godina obuhvaća razdoblje od 1. 9. u godini do 31. 8. sljedeće godine. Drugo  polugodište u pravilu započinje 1. 2. svake godine.

Čl. 3. Upisnina za prvi upis

a. NjMŠuZ otvorena je za djecu, učenice i učenike svih nacionalnosti. Upis djeteta, a time i  dozvola za sudjelovanje na nastavi, slijedi nakon provjere i pisane potvrde ravnateljstva škole ako su ispunjeni uvjeti za upis.

b. Pri svakom novom upisu u vrtić i školu naplaćuje se jednokratna, nepovratna upisnina za  školsku godinu 2024./25. u iznosu od 750,00 EUR koja mora biti uplaćena unutar dva tjedna od pisane potvrde upisa ravnateljstva škole. Ukoliko upisnina nije uplaćena do zadanog roka, prijava postaje bespredmetna. Ravnateljstvo škole nije dužno poslati pisani podsjetnik.

c. Upisnina prema čl. 3. b., rečenica 1 mora biti plaćena u punom iznosu i ne može se zaračunati s godišnjom naknadom za pohađanje vrtića ili škole.

d. Upisnina mora biti podmirena u punom iznosu bez obzira na osobne okolnosti i vrijeme  pristupanja djeteta, i/ili učenika/učenice. Ukoliko ne dođe do pohađanja škole, nema  povratka uplaćenog iznosa upisnine.

Čl. 4. Godišnje naknade i troškovi za dodatnu popodnevnu ponudu u školi

a. Godišnjom naknadom stječe se pravo na pohađanje vrtića i škole u tekućoj školskoj godini  prema čl. 2., a istu treba podmiriti prema dolje navedenim uvjetima, uplatom na sljedeći  bankovni račun:

Vlasnik računa: Njemačka školska udruga

IBAN: HR5024070001100622166 / SWIFT (BIC): OTPVHR2X

b. Godišnja naknada iznosi kako slijedi:

Vrtić i predškola:
Vrtić pon-pet 07.30-17.00 | 3.850,00 EUR
Predškola pon-pet 07.30-17.00 | 4.750,00 EUR

Osnovna škola, od 1. do 4. razreda | 6.650,00 EUR
Osnovna škola, od 1. do 4. razreda pon-čet od 08:00-14:00, pet 08:00-13:00

uz nastavu uključuje od pon-čet u sklopu  cjelokupne nastave i pomoć pri pisanju domaćih  zadaća te satove Team Teachinga za poticanje  govorno-jezičnog razvoja

Razredi u sekundarnom obrazovanju, 5. – 12. razred6.850,00 EUR

5. – 12. razred (prema rasporedu sati)

c. Godišnja naknada sadrži i pogonske troškove škole koji nastaju u vrijeme kada se ne  održava nastava (najamnina, plaće, režijski troškovi, osiguranja, i sl.).

d. U godišnjoj naknadi nisu uključeni troškovi za udžbenike, radne bilježnice i vježbenice  (materijali), razredne ekskurzije, pojedine tečajeve u dobrovoljnom popodnevnom programu  i/ili druge školske projekte. Za narudžbu školskih knjiga, radnih bilježnica i vježbenica  (materijala) za sljedeću školsku godinu skrbnicima se stavlja na raspolaganje eksterna web  stranica sa svim potrebnim materijalima za svaki razred za izravnu narudžbu i plaćanje.

e. Ručak je organiziran preko vanjskog dobavljača i posebno se plaća izravno njemu.

f. Škola od pon-čet popodne do 17.00 sati i petkom do 15.00 sati nudi dodatne aktivnosti. Troškovi iznose kako slijedi:

Za sve razrede (razredi 1-12):

Izvannastavne aktivnosti 
prema zajedničkoj Eurocampus ponudi koja je na godišnjoj razini dogovorena između  NjMŠuZ-a i EFIZ -a
150,00 EUR po satu izvannastavne aktivnosti po školskoj godini 
 

Za osnovnu školu (razredi 1-4):

Radionica (slobodna igra) po jedinici (60 min) po školskoj godini
od pon-čet 15.00 do 17.00 sati i pet 13:00 do 15:00
150,00 EUR za svaki započeti sat

Aktivno opuštanje po jedinici (60 min) po školskoj godini 
od pon-čet od 14:00 sati 
150,00 EUR za svaki započeti sat

 

Za gimnaziju (razredi 5 – 6):

Pomoć pri pisanju zadaće (45 minuta) po školskoj godini
od pon-čet prema rasporedu sati 8. ili 9. nastavni sat
150,00 EUR za svaki započeti sat

g. Prijava za ovu dodatnu ponudu vrši se početkom školske godine te je obvezujuća. Godišnji iznos za istu plaća se unaprijed prilikom upisa. Povrat sredstava neće se vršiti.

h. U slučaju praznog hoda između završetka školske nastave i početka izvannastavne aktivnosti, djeca će biti pod nadzorom. Ovim nastaju troškovi po započetom satu koji su analogni troškovima radionice.

i. Troškovi za eventualne izvannastavne aktivnosti vanjskih ponuđača istima se plaćaju zasebno i izravno prema njihovim uvjetima.

j. U slučaju pristupanja vrtiću ili školi tijekom tekuće školske godine, školarina se, kao i  troškovi za popodnevnu ponudu u školi, ukoliko je dijete upisano u istu, obračunava po  započetom mjesecu.

Čl. 5. Prilagodba zbog stope inflacije

Prilagodba godišnjih naknada na temelju odluke Upravnog odbora moguća je na godišnjoj razini, u pravilu uzevši u obzir stopu inflacije utvrđenu od Državnog zavod za statistiku (www.dzs.hr) u Hrvatskoj za prethodnu godinu, odnosno druge bitne izmijenjene okvirne  uvjete relevantne za rad škole. Prilagođene godišnje naknade objavljuju se najkasnije 31. 3. u tekućoj godini za sljedeću školsku godinu.

Čl. 6. Popust na temelju izvanredne situacije

a. Načelno ne postoji pravo ili pravo na zahtjev za odobrenje popusta na školarinu. Uprava  zadržava pravo odbiti zahtjev za smanjenje školarine bez obrazloženja i kod dokazane  potrebe za popustom.

b. Donošenje odluke o odobrenju popusta u isključivoj je nadležnosti Uprave školske udruge na temelju članka 19 (2) 11 Statuta Njemačke školske udruge, pri čemu dolje navedeni kriteriji  predstavljaju neobvezujuće smjernice za Uprave.

„Zahtjev za popust na školarinu“ dostupan je u administraciji ili u tajništvu NjMŠuZ-a te se mora predati u tajništvo NjMŠuZ-a do 31. svibnja za sljedeću školsku godinu, zajedno sa  svom potrebnom dokumentacijom. Zakašnjele zahtjeve uzet će se u obzir samo u iznimnim  slučajevima uz priložen dokaz o izvanrednim okolnostima.

Odluka o zahtjevu slijedi najkasnije do 30. lipnja tekuće školske godine i priopćit će se  podnositeljima zahtjeva pismeno putem e-maila bez daljnjeg obrazloženja. Sa svim zahtjevima postupat će se povjerljivo.

c. Zbroj svih odobrenih popusta ne smije prijeći 5% ukupnog iznosa prihoda od školarine NjMŠuZ-a budžetiran za dotičnu školsku godinu.

d. Odobrenja popusta na godišnju naknadu odnosi se na samo jednu školsku godinu te ne  predstavlja obvezujuće pravo na popust za sljedeću godinu. Za svaku sljedeću školsku  godinu nužno je ponovno podnijeti zahtjev.

e. Za upisnine i druge dodatne troškove (npr. poslijepodnevni boravak, radionica, izvannastavne aktivnosti) ne odobrava se nikakav popust.

f. U slučaju izravnog ili neizravnog plaćanja preko tvrtke, nije moguće zatražiti popust.

g. Ako u godini odobrenog popusta dođe do financijskih promjena kod podnositelja zahtjeva, isti je dužan o tome odmah i bez odgode obavijestiti Upravni odbor preko  rizničara; mogućnost popusta će se tada ponovno procijeniti s obzirom na novonastale  okolnosti. 

h. Popust se ostvaruje ponajprije kao odgoda naplate, a na kraju školske godine naplata se ukida, ako su svi uvjeti navedeni u zahtjevu ostali nepromijenjeni. Ukoliko to nije slučaj, privremena odgoda plaćanja školarine dospijeva na kraju školske godine.

i. Ako se popust odobri na temelju dokazano lažnih navoda, slijede odgovarajuća dodatna potraživanja kao i kaznena prijava.

j. Polazna točka za neobvezujuću procjenu moguće potrebitosti načelno je godišnji neto dohodak obitelji. U tu svrhu moraju biti iskazani i dokazani svi prihodi u obiteljskom kućanstvu.

Potrebni dokazi:

 •  dohodci obaju zakonskih skrbnika (roditelja)
 •  dohodci u tuzemstvu i inozemstvu
 • dohodci iz samostalnog i nesamostalnog rada
 • prihodi iz poduzetničke djelatnosti
 • prihodi od iznajmljivanja i davanja u zakup
 • kapital, prihod od kamata
 • novčane pogodnosti (npr. subvencija za troškove najma, službeno vozilo, naknada za život u inozemstvu)
 • ostali prihodi (npr. premije, prihodi od licence)
 • alimentacije, dječji doplatak, mirovina za siročad, nasljedstvo
 

Dokazi se moraju uručiti u obliku potvrde i/ili izjave (npr. tuzemno i inozemno porezno  rješenje, platna lista, potvrde poslodavca, ugovori o najmu).

Pored neto godišnjeg dohotka u obzir se uzima i obiteljska imovina, pogotovo:

 • nekretnine u zemlji i inozemstvu – i ostala imovina
 • tuzemna i inozemna bankovna sredstva, depoziti, dionice, ostali vrijednosni papiri
 • udjeli u poduzećima u tuzemstvu i inozemstvu,
 • i sl.
 

Iz tog razloga se može zatražiti i uvid u bankovne izvode u tuzemstvu i inozemstvu kao i uvid u  druge dokumente te davanje izjave o imovinskom stanju.

Ako se ne dostavi nikakav ili samo nedovoljan dokaz, popust neće biti uzet u obzir.

Čl. 7. Popusti

a. Obitelji koje imaju više djece koja su upisana u NjMŠuZ, godišnja naknada se smanjuje za 2. dijete za 10% po djetetu. Popust za upis više djece primjenjuje se samo na  školarinu. Za vrtić i predškolu nema popusta.

b. Odluka iz čl. 6. f odgovarajuće se primjenjuje na čl. 7.

c. Ukoliko dijete dobije stipendiju, isključeni su daljnji popusti.

Čl. 8. Modaliteti plaćanja

a. Godišnja naknada mora unaprijed biti uplaćena na račun školske Udruge do 30. 9. ili u 5  rata (pri čemu je dospijeće za svaku ratu navedeno na računu).

b. Plaćanja u ratama dospijevaju na naplatu u sljedećim terminima:

1. rata do 30.9.
2. rata do 30.11.
3. rata do 30.1.
4. rata do 30.3.
5. rata do 30.5.

c. Individualno plaćanje u ratama nije moguće.

d. U slučaju napuštanja NjMŠuZ-a tijekom tekuće školske godine, godišnja naknada se mora u potpunosti platiti za započeto školsko polugodište. Za iznimke je potrebna odluka Uprave.

e. Ukoliko učenik samo privremeno napusti školu (npr. razmjena učenika, pohađanje druge  škole kao učenik gost uklj. inozemstvo), školarina se mora plaćati neprekidno. Za iznimke je  potrebna odluka Uprave.

f. Zahtjev za plaćanje, uključujući račun, šalje se e-mailom, prema ovdje navedenim utvrđenim  rokovima. Zakonski skrbnici su odgovorni za pravovremeno obavještavanje administracije o bilo kakvoj promjeni e-mail adrese u svrhu osiguranja dostave zahtjeva za plaćanje.

Čl. 9. Kašnjenje s plaćanjem

a. U slučaju da godišnje naknade i/ili troškovi za dodatnu popodnevnu ponudu u školi ne  budu podmireni do dotično zadanog roka tijekom tekuće školske godine, uključujući do rokova za plaćanja na rate, 7 dana nakon isteka roka plaćanja dolazi do podsjetnika za plaćanje s  obzirom na nepodmirene iznose. 21 dan nakon slanja podsjetnika za plaćanje izdaje se  prva opomena i, ukoliko otvoreni iznosi još uvijek nisu podmireni, druga opomena 7 dana  nakon prve opomene. Ako se iznosi po opomeni uz zatezne kamate (obračunate primjenom hrvatskog pravilnika o utvrđivanju kamatnih stopa) ne podmire unatoč dviju opomena, postupak se prosljeđuje odvjetniku ili agenciji za naplatu potraživanja u svrhu naplate  potraživanja. Troškove agencije za naplatu potraživanja i/ili odvjetnika snosi ugovorni  zakonski skrbnik.

b. Ulazna plaćanja podmiruju razmjerno uvijek najstarije postojeće dugove.

c. NjMŠuZ zadržava pravo da obračunate zatezne kamate (obračunate primjenom hrvatskog pravilnika o utvrđivanju kamatnih stopa) zatraži i nakon primitka zakašnjelo plaćene školarine.

d. U slučaju da se sva dospjela plaćanja godišnje naknade i/ili troškova za popodnevne ponude u školi ne podmire do 31. 7. dotične školske godine, NjMŠuZ zadržava pravo na jednostrano pravo otkazivanja školskog ugovora bez otkaznog roka. Istovremeno je NjMŠuZ ovlašten odmah ukinuti ugovorom utvrđene usluge, ukoliko unutar tjedan dana od datuma dospijeća prema čl. 8. ne utvrdi podmirivanje cjelokupnog iznosa dugovanja na bankovnom računu NjMŠuZ.

Čl. 10. Povrat novca

a. Eventualni povrat novca biti će izvršen isključivo na onaj bankovni račun s kojeg je plaćanje izvršeno.

b. U slučaju nastanka neizbježnih izvanrednih okolnosti (viša sila) kao primjerice elementarne nepogode, rat, pandemije/epidemije, NjMŠuZ će svoju obvezu školovanja i skrbi o djetetu/učeniku ili učenice bez odgode isključivo pokušati osigurati na drugi način, kao npr. putem online nastave ili sati za rješavanje zadataka.

Školovanje na drugačiji način priznaje se kao jednakovrijedno ispunjavanje ugovornih obveza. Zakonski skrbnici uvažavaju da potpuni ili djelomični prestanak rada škole ili vrtića iz razloga za koji NjMŠuZ nije odgovoran nema utjecaja na visinu ugovorene godišnje naknade, neovisno o tome koliko dugo ovaj prekid rada traje.

Roditelji/zakonski skrbnici unaprijed se odriču prava pozivanja na promijenjene okolnosti, odnosno prava na smanjenje ili povrat naknade na temelju nastupanja izvanrednih okolnosti za koje NjMŠuZ nije odgovoran, kao primjerice pandemija/epidemija, druge izvanredne okolnosti, koje utječu na ljudsko zdravlje, a koje su uzrok djelomičnog ili potpunog prekida rada škole ili vrtića.

Čl. 11. Ispis iz NjMŠuZ

a.Ispisi iz NjMŠuZ mogu se izvršiti krajem polugodišta, tj. školske godine.

Ispis na polugodištu mora pismeno biti predan ravnateljstvu škole najkasnije mjesec dana prije zadnjeg dana pohađanja škole u dotičnom polugodištu, dok ispisi na kraju školske godine moraju pismeno biti predani najkasnije mjesec dana prije početka ljetnih praznika. Kod prijevremenog napuštanja škole tijekom dotičnog polugodišta uvijek se moraju podmiriti troškovi za cijelo polugodište. Privremeni ispis za posljedicu nema smanjenja troškova.

b. Upis na dobrovoljnu popodnevnu ponudu u školi obvezujući je za cijelu školsku godinu. Samo u opravdanim iznimnim slučajevima (npr. preseljenje) moguće je odlukom Uprave izvršiti razmjernu naknadu troškova. Ispis se mora pismeno najaviti ravnateljstvu škole. 

Čl. 12. Izmjena Pravilnika o naknadama

Pravilnik o naknadama vrijedi sve dok u slučaju potrebe ne bude izmijenjen novom odlukom Uprave.